Covid-19: Thông tin về việc tạm dừng/tạm hoãn chương trình học của Bộ Giáo Dục bang Nam Úc

du học úc Thông tin chính thức của Bộ Giáo Dục bang Nam Úc về việc tạm dừng/tạm hoãn chương trình học do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tùy theo quyết định của phụ huynh về việc lựa chọn xin tạm dừng/tạm hoãn chương trình học của con em mình hiện đang là học sinh của khối trường học thuộc Bộ Giáo Dục bang Nam Úc. Tất cả các khoản học phí đã được thanh toán cho thời gian xin tạm dừng/tạm hoãn chương trình học sẽ được giữ lại đầy đủ và chuyển lại vào thời gian học tập tiếp theo trong tương lai cho kỳ học (term) 3 hoặc 4 năm 2020 hoặc kỳ học (term) 1 năm 2021 nếu phụ huynh có thông báo trước cho Bộ Giáo Dục về thời gian tạm dừng/tạm hoãn này vào trước ngày 03/04/2020. Phụ huynh học sinh có các lựa chọn sau đây để xin tạm dừng/tạm hoãn chương trình học tùy theo chương trình học, giảng dạy và theo yêu cầu kiểm tra đánh giá của chương trình học theo các cấp lớp hiện tại: • Từ cấp lớp 1 đến lớp 10 – Tạm dừng/tạm hoãn chương trình học từ kỳ học (term) 2 2020 và khuyến nghị bắt đầu học lại trong kỳ học (term) 3 hoặc kỳ học 4 năm 2020 tùy thuộc vào quyết định lựa chọn của phụ huynh hoặc học sinh. Việc hạn chế đi lại (xuất nhập cảnh) có thể giới hạn quyết định lựa chọn này. • Lớp 11 – Tạm dừng/tạm hoãn chương trình học từ kỳ học (term) 2 và khuyến nghị bắt đầu lại vào kỳ học (term) 3 2020 hoặc Tạm dừng/tạm hoãn chương trình học cho đến hết năm 2020 và bắt đầu lại vào kỳ học (term) 1 2021 tùy thuộc vào nhu cầu và kết quả học tập của Học sinh. Xin lưu ý rằng việc bắt đầu học lại vào kỳ học (term) 4 2020 là không thể bởi do các yêu cầu về chương trình học và kiểm tra đánh giá của chương trình Lớp 11. • Lớp 12 – Tạm dừng/tạm hoãn chương trình học còn lại của năm 2020 và khuyến nghị học lại vào kỳ học (term) 1 2021 do lớp 12 không thể bắt đầu học lại vào kỳ học (term) 3 2020 hoặc kỳ học (term) 4 2020 vì các yêu cầu về chương trình học và kiểm tra đánh giá của Lớp 12. Tùy theo quyết định của phụ huynh về việc lựa chọn việc tạm dừng/tạm hoãn chương trình học của con em mình hiện đang là học sinh của khối trường học thuộc Bộ Giáo Dục bang Nam Úc, theo đó, Bộ Giáo dục bang Nam Úc sẽ thông báo cho Bộ Nội Vụ Úc (DHA) đây là các trường hợp xin tạm dừng/tạm hoãn chương trình học xem xét đến trường hợp hoàn cảnh bắt buộc và hoàn cảnh cá nhân đặc biệt áp dụng cho các học sinh để phòng tránh bất kỳ ảnh hưởng nào đối với thị thực/visa du học sinh. Xin quý phụ huynh lưu ý về giới hạn về các độ tuổi do Bộ Nội vụ Úc quy định như sau: Yêu cầu học sinh phải dưới 17 tuổi khi vào học Lớp 9, dưới 18 tuổi khi vào học Lớp 10, dưới 19 tuổi khi vào học Lớp 11 và dưới 20 tuổi khi vào học Lớp 12. Nếu con em mình có nguy cơ không đáp ứng giới hạn độ tuổi này và vẫn muốn tạm dừng/tạm hoãn khóa học vui lòng liên hệ với Bộ Giáo Dục để thảo luận thêm. Quý phụ huynh vui lòng liên hệ công ty DHLEE nếu có yêu cầu xin tạm dừng/tạm hoãn chương trình học của con em mình.